Skip to main content

Eye of the Monkey

 Digital Record
Identifier: ac_ritdsa0199_das_eye_ofthe_monkey_poem.jpg